Dosarul de înscriere la concurs sau la examen, după caz, cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a) Cerere tip de înscriere, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar (Anexa nr. 1 la prezenta metodologie) (pentru concurs - DESCARCĂ AICIpentru examen de promovare în cariera didactică - DESCRCĂ AICI);

b) O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, de maximum 10 paginisemnată pe fiecare pagină;

c) Curriculum vitae semnat de candidat pe fiecare pagină, conform mențiunilor din metodologie (în format Europass);

d) Lista completă de lucrări ale candidatului, semnată pe fiecare pagină, conform mențiunilor din metodologie;

e) Fișa de verificare completată și semnată pe fiecare pagină de candidat, prin care se atestă că sunt îndeplinite toate standardele minimale și obligatorii necesare pentru ocuparea postului respectiv (DETALII AICI);

f) Dovada deținerii calității de abilitat a candidatului pentru postul de profesor universitar; 

g) Diplomă de doctor certificată în conformitate cu originalul de Biroul Juridic UVT. În cazul în care diploma de doctor a fost obținută în altă țară, copie după atestatul de recunoaștere sau echivalarea acesteia de către statul român, ori dovada recunoașterii de către UVT a titlului de doctor conform Metodologiei privind recunoașterea de către UVT a titlului de doctor obținut în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, certificat în conformitate cu originalul de Biroul juridic al UVT. Candidații pentru postul de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată care nu au obținut încă titlul de doctor vor depune la dosar dovada statutului de student doctorand.

h) Rezumatul tezei de doctorat și al tezei de abilitare, unde este cazul, semnat de candidat, în limba română și într-o limbă de circulație internațională (engleză/franceză/germană), pe maximum o pagină pentru fiecare limbă. În cazul candidaților pentru posturile de asistent de cercetare pe perioadă determinată ce nu au finalizat încă elaborarea tezei de doctorat, va fi depus rezumatul planului de cercetare aferent studiilor universitare de doctorat urmate, în limba română și într-o limbă de circulație internațională, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

i) O scrisoare de recomandare, conform mențiunilor din metodologie pentru candidații la posturile de asistent universitar și lector universitar (sau pentru posturile de cercetare până la postul de cercetător științific gradul III).

j) 3 scrisori de recomandare, conform mențiunilor din metodologie pentru candidații la posturile de conferențiar universitar (sau cercetător științific gradul II) și profesor universitar (sau cercetător științific gradul I). 

k) Certificare de atestare a competențelor a competențelor lingvistice în limbile în care se va desfășura activitatea de predare presupusă de postul pentru care candidează, nivel minimum B2 conform Cadrului european al limbilor, conform mențiunilor din metodologie;

l) Dovada obținerii calificativului „foarte bine“ în ultimii 3 ani la evaluarea efectuată de directorul de departament, pentru candidatul care și-a depus candidatura pentru participarea la examenul de promovare în cariera didactică (model AICI);

m) Copii după diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență sau echivalentă, foaia matricolă/suplimentul la diplomă, diploma de masterat sau echivalentă, foaia matricolă/suplimentul la diplomă aferent, copii după alte diplome sau titluri științifice ori academice, după caz, certificate în conformitate cu originalul de Biroul juridic al UVT.

n) Copii după certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, în cazul schimbării numelui, certificate în conformitate cu originalul de Biroul juridic al UVT.

o) Declarație pe propria răspundere a candidatului în care (Anexa 2A-C în funcție de situație):

- indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului, respectiv promovării examenului, după caz, sau lipsa acestor situații de incompatibilitate;

- indică informații cu privire la ocuparea/neocuparea altor posturi în calitate de titular la o altă instituție de învățământ superior/instituție de cercetare-dezvoltare, după caz;

- indică faptul că nu are o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii, după caz, pentru candidații la examenele de promovare în cariera didactică;

- își exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

p) Extras din Revisal pentru candidații care au un contract individual de muncă încheiat cu alt angajator, după caz;

q) Copia documentului de identitate (carte de identitate/pașaport/alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent), certificat în conformitate cu originalul de Biroul juridic al UVT.

r) Certificat de cazier judiciar;

s) Certificat de integritate comportamentală (reglementat de Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare;

t) Certificat medical - eliberat de medicul specialist de medicina muncii, conform formularului specific adoptat prin Anexa nr. 1 a Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 4060/1502/2024 privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare și a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară din învățământul superior (model AICI);

u) Avizul medical pentru exercitarea profesiei didactice - eliberat de medicul specialist psihiatru, conform formularului specific adoptat prin Anexa nr. 2 a Ordinul comun al ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 4060/1502/2024 privind aprobarea modului de acordare a avizelor medicale pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare și a modelului de certificat medical pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară din învățământul superior (model AICI);

v) Un memory stick cu întreg conținutul dosarului scanat;

w) Dovada de plată a taxei de înscriere la concurs sau la examen, după caz, în contul bancar COD IBAN: RO51RNCB0249049294710001 RON: 

65 de lei pentru posturile de asistent universitare/de cercetare și lector universitar/cercetător științific III;

- 175 de lei pentru posturile de conferențiar universitar/cercetător științific II;

- 220 de lei pentru posturile de profesor universitar/cercetător științific I.

x) Acordul scris al cultului religios pentru candidații din domeniul Teologie Ortodoxă. 

Fața dosarului de concurs/examen de promovare în cariera didactică (DESCARCĂ AICI).

Dosarul de înscriere la concurs sau la examen, după caz, cuprinde în mod obligatoriu următoarele documente:

a) Cerere tip de înscriere, semnată de candidat, care include o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor prezentate în dosar - DESCARCĂ AICI;

b) O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului, de maximum 10 paginisemnată pe fiecare pagină;

c) Curriculum vitae semnat de candidat pe fiecare pagină, conform mențiunilor din metodologie;

d) Lista completă de lucrări ale candidatului, semnată pe fiecare pagină, conform mențiunilor din metodologie;

e) Fișa de verificare completată și semnată pe fiecare pagină de candidat, prin care se atestă că sunt îndeplinite toate standardele minimale și obligatorii necesare pentru ocuparea postului respectiv (DETALII AICI);

f) Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia conform cu originalul a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, copie conform cu originalul a atestatului de recunoaștere sau echivalare a acesteia; 

g) Rezumatul în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

h) Declarație pe propria răspundere a candidatului în care  indică situațiile de incompatibilitate prevăzute de Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările și completările ulterioare, în care s-ar afla în cazul câștigării concursului, sau lipsa acestor situații de incompatibilitate - DESCARCĂ AICI;

i) Copii ale actelor de studii: diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență sau echivalentă, foaie matricolă/suplimentul la diplomă, alte diplome care atestă titluri științifice sau academice, după caz;

j) O scrisoare de recomandare, conform mențiunilor din metodologie pentru candidații la posturile de asistent de cercetare și cercetător științific gradul III și 3 scrisori de recomandare, conform mențiunilor din metodologie pentru candidații la posturile de cercetător științific gradele I și II;

k) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

l) În cazul în care candidatul si-a schimbat numele, copii de pe documente care atesta schimbarea numelui, respectiv certificatul de casatorie sau dovada schimbarii numelui;

m) Certificat de cazier judiciar;

n) Certificat de integritate comportamentală;

o) Certificat medical, eliberat pe un formular specific adoptat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi ministrului sănătăţii;

p) Dovada de plată a taxei de înscriere la concurs, conform tarifelor stabilite de Senatul UVT.

Taxele de înscriere la concursul de ocupare a posturilor de cercetare vacante din UVT sunt: 15 euro pentru posturile de asistent de cercetare și CS III, 40 euro pentru CS II și 50 euro pentru CS I (sau echivalentul în lei raportat la cursul oficial al BNR din ziua plății). Plata se face în următoarele conturi bancare:

COD IBAN: RO56RNCB0249049294710008 EURO,

COD IBAN: RO51RNCB0249049294710001 RON;

q) Întreg conținutul dosarului va fi scanat (de preferință fișiere tip *.pdf cu documentele în ordinea mai sus menționată) și copiat pe un memory stick în vederea transmiterii către comisia de concurs; prin excepție, dosarele transmise conform mențiunilor din metodologie;

r) Toate documentele din dosarul de înscriere la concurs trebuie să fie redactate în limba română, dacă nu se specifică altfel. In situația candidaților care provin din străinătate, documentele pot fi redactate în limba engleză; 

Notă de informare cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal (DESCARCĂ AICI).

Fața dosarului de concurs (DESCARCĂ AICI).